Google ᠍ ᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠦᠩ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

Google ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ
ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

2018 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ Google ᠍ ᠤᠨ — 7᠂500 ᠍ ᠶᠢ
ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2017 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ
ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ
ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ Roskomnadzor ᠍ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠸᠪᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠳᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠦᠩ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠰᠠᠳᠤᠷ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ᠂ ᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠲᠡᠢ
ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠳ ᠢ ᠬᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠸᠪᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠶᠢ ᠬᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠷᠣᠰᠺᠣᠮᠨᠳᠵᠣᠷ ᠮᠥᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠴᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠨ
ᠠᠯᠧᠺᠰᠧᠢ ᠨᠪᠠᠯᠢᠨᠢ᠂ LinkedIn social network᠂ Telegram ᠮᠧᠰᠰᠧᠵᠤ ᠶᠢᠨ
ᠠᠫᠫᠯᠢᠺᠶ᠎ᠡᠰᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠯ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠠᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ BBC ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ
ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

Google ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ
ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠸᠪᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ 70 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠤᠪ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ Roskomnadzor ᠍ ᠦᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ
ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠤᠭ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ Roskomnadzor ᠍ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ РИА ᠨᠣᠪᠣᠰᠲ᠋ᠢ ᠠᠭᠧᠨᠲᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ Google ᠍ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠶᠢ 《ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠡ》 ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

《ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠤᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ
ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠸᠠᠳᠢᠮ ᠠᠮᠠᠫᠧᠯᠠᠨᠰᠺ ᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

Google ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠥᠭᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

Google ᠡᠨᠡ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠯᠡ ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ
《ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ 75 ᠬᠤᠪ ᠢ ᠳᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠸᠢᠲ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ᠂ Facebook ᠴᠤ ᠮᠥᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠥᠷᠳᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃