ᠠᠮᠠᠽᠣᠨ ᠤ 《Home Security》 ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠷᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠠᠮᠠᠽᠣᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠠᠫᠫᠯᠢᠺᠧᠢᠰᠢᠨ
ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠳ᠋ᠢᠵᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ
ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ ᠠᠮᠰᠠᠳᠠᠭ᠃

《MY PACKAGE THIEF IS ARE PROVED !!!》 ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠮᠠᠽᠣᠨ
ᠤ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠳᠡᠭ 《home security》 ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ 《Amazon》 ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ
ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠳᠡᠭ 《Ring neighborhood》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 《ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ》

ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠺᠠᠮᠧᠷ ᠤᠨ ᠺᠠᠮᠧᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂
ᠨᠥᠭᠥᠭᠡᠬᠢ ᠨᠢ mugshot ᠍ ᠳᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃

《ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ 1/14/19 ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ᠂
NYPD ᠍ ᠶᠢᠨ 2/3/19 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠶ᠎ᠡ᠃

ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠸᠪᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ 《ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠫᠷᠠᠺᠲ᠋ᠢᠭ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ NextDoor ᠍ ᠲᠤ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠂
ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ 《ᠰᠡᠵᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠳ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠰ ᠨᠢ ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠵᠤ᠂
ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ᠂ ᠢᠵᠢᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃
ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠪᠦᠷ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠄ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠂ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠰᠡᠵᠢᠭ ᠲᠡᠢ᠂
ᠦᠯᠦ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃
ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠧᠷᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠠᠮᠧᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ
ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ Amazon ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢᠢ 1 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠠᠮᠠ.ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ Wi-Fi-powered home security ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃ 2018 ᠣᠨ ᠤ
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃
ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠠᠮᠧᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠠ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠠᠮᠧᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋
ᠺᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡᠯ᠂
ᠲᠠ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ — 10 ᠍ ᠶᠢ Ring of Security ᠍ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃
ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠩᠬᠣ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠺᠠᠮᠧᠷ᠂ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠺᠠᠮᠧᠷ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠠᠮᠧᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃

《ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ》 ᠍ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ Amazon ᠪᠣᠯᠤᠨ Ring ᠨᠢ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ᠂
ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶᠡᠩ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠨᠰᠲ᠋ᠢᠲ᠋ᠦᠶᠢᠲ ᠦᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ
ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ Macomb Community College ᠍ ᠦᠨ ᠺᠷᠢᠰ ᠭᠢᠯᠯᠢᠶᠠᠷᠳ᠋ ᠤᠲᠠᠰᠤ
ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ Motherboard ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ 《ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠂ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ》 ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠫᠯᠠᠲᠹᠤᠷᠮ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

《ᠪᠢᠳᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠᠢ ᠣᠰᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ
ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠢᠯᠯᠢᠶᠠᠷᠳ᠋ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
《ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠲᠤᠭᠠᠢ》 ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ 《ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠮᠠᠽᠣᠨ ᠤ 《ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ》 ᠍ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂
ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ
ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ
ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠷᠰᠢ / ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠪᠤᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠨᠢ ᠸᠢᠷᠲᠤᠸᠠᠯ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ
ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠶᠤᠯ ᠵᠠᠨᠤᠯᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠬᠡ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ ᠨᠢ 12 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠪᠠ 2 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ
ᠫᠷᠣᠭᠷᠠᠮ ᠳᠤ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠬᠢᠨᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ
ᠦᠨ 《ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠰᠡᠵᠢᠭ ᠲᠡᠢ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠡᠬᠡ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠰᠺᠯᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠸᠢᠯᠢᠶᠠᠩᠪᠦᠦᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ VICE ᠣᠹᠹᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ 《ᠭᠡᠷ》 ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂
ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ 5 ᠮᠢᠯ ᠦᠨ ᠷᠠᠳᠢᠦ᠋ᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠮᠠᠩᠬᠡᠲᠡᠲᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠰᠺᠯᠢᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂
Queens ᠪᠣᠯᠤᠨ Hoboken ᠍ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ᠃
ᠵᠢᠷᠤᠭ᠄ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 《6 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠷᠦᠦ》 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ Neighbors ᠍ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ᠃

ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠠᠮᠧᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ᠂
ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠱᠠᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠭᠰᠥᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠤ 8᠄13 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢ 《ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠤᠢ 6 ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ NYPD ᠍ ᠳᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠣᠲᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃
ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠤᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃
ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ 《ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ》 ᠍ ᠦ 75 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃
ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠍ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ (《ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂》 《ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ᠂》 《ᠬᠣᠭ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠯ》᠂
《@ — ‍ ᠨᠦᠬᠡ》)᠂ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃

ᠺᠣᠷᠫᠣᠷᠠᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ 《Watchlist》 ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠫᠫᠯᠢᠺᠧᠱᠨ
ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ.
Neighbor41 ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ 《ᠲᠡᠳᠡ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠨᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ 50 ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠥᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠡ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ 》ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ. Neighbor64 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠰᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

《ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠢᠲᠷᠠᠹᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠰᠢᠭ ᠫᠯᠠᠲᠹᠤᠷᠮ ᠤᠳ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠵᠠᠨᠤᠯᠬᠢᠯᠡᠯ ᠶᠤᠮ.》

ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ᠃
ᠵᠢᠷᠤᠭ᠄ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠠᠫᠫ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠡᠬᠡ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠪᠤᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠃

Ring Community ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠠᠫᠫᠯᠢᠺᠧᠢᠰᠢᠨ ᠨᠢ
《ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠮᠲᠠ ᠰᠢᠬᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠵᠠᠨᠤᠯᠬᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠨ ᠳᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠬᠤ
ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠶᠤᠯ ᠵᠠᠨᠤᠯᠬᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠩᠨᠠᠳᠠᠭ᠃
ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠽєᠸᠬєᠨ 《ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠂ ᠠᠶᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ》 ᠍ ᠢ ᠽєᠸᠰєєᠷᠨє᠃
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠮᠵᠢ ᠳᠤ 《ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ
ᠲᠦ 《ᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠵᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ᠃

《ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠢᠵᠢᠯ ᠲᠥᠰᠲᠡᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ
ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠥᠭᠬᠦ ᠳᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ》᠃
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪ᠃ 《ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠡᠵᠢᠭᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠡᠵᠢᠭᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠦ ᠰᠡᠵᠢᠭᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠥᠩᠭᠡ᠂
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠭᠣᠶᠣᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠂ ᠰᠢᠪᠡᠭᠡᠰᠦ᠂
ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠰᠣᠷᠪᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠳ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ 》

ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ Neighbors ᠍ ᠤᠨ ᠺᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠢ ᠬᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ
ᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ 《ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯᠳᠦᠭᠡᠬᠢ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠫᠷᠣᠭᠷᠠᠮ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ᠂
ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠂ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠠᠬᠢ
ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠭᠤᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠳᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠨ ᠢ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ Ring ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ 《ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠂
ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠷᠰᠢ
ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 》

ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠰᠠᠩ ᠠᠴᠠ Grassroots Advocacy ᠍ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠱᠠᠬᠢᠳ ᠪᠠᠲᠲ᠋ᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ᠂
ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠦᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ
ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃

《ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠢᠯᠠ ᠰᠢᠳᠬᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠡᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠳ ᠡᠩ ᠦᠨ᠂
ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠦᠨ
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠨᠤᠯᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠲᠲ᠋ᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃
《ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠢᠲᠷᠠᠹᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠰᠢᠭ ᠫᠯᠠᠲᠹᠤᠷᠮ ᠤᠳ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠵᠠᠨᠤᠯᠬᠢᠯᠡᠯ ᠶᠤᠮ.》

Ring ᠍ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ᠃
ᠵᠢᠷᠤᠭ᠄ 2018 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠃

ᠲᠸᠢᠲ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠦ Gilliard ᠡᠨᠡ ᠪᠥᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ Amazon ᠍ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ
ᠲᠦ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠦ ᠪᠡᠨ᠂
ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂
ᠪᠠᠭᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠦᠷᠭᠢᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ Ring ᠨᠢ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ
ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠩᠳᠠᠬᠤ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠤᠮ᠃

《ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠱᠤᠤᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠰᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃
《ᠬᠣᠩᠬᠣ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠭᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭ
ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦᠳ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠺᠣᠷᠫᠣᠷᠠᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠦ᠋ᠷᠣᠷᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ;
ᠯᠣᠰ ᠠᠨᠵᠧᠯᠣᠰ᠂ CA; Albuquerque᠂ NM; Hayward᠂ CA; Lakeland CA ᠪᠦᠬᠦ Ring ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ
ᠲᠦ ᠬᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ. CA Hayward ᠍ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
ᠺᠣᠷᠫᠣᠷᠠᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠦ᠋ᠷᠣᠷᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ ᠦᠨ ᠺᠠᠮᠧᠷ
ᠢ 《ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠤ ᠺᠠᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ》 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠰᠡᠯᠢᠭᠦᠷᠲᠦ ᠺᠠᠮᠧᠷ
ᠲᠠᠢ ᠨᠦᠬᠡ ᠰᠦᠪᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠠᠽᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃
ᠠᠦ᠋ᠷᠣᠷᠠ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠂ 《Denver》 ᠰᠤᠪᠠᠭ Amazon ᠍ ᠲᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂
ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠭᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠥᠭᠡᠵᠢᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠲᠥᠰᠦᠪᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠦᠰ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠬᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠰᠤ ᠣᠯᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

#OperationGrinchGrab ᠰᠠᠷᠪᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠳ᠂ ᠪᠣᠯᠭᠣᠮᠵᠢᠯᠠ!
ᠳ᠋ᠢᠹᠯᠧᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ GPS ᠍ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠨ ᠢ @ring doorbells ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ! ᠪᠠᠭᠴᠠ b / c ᠍ ᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ
ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ b4 ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠳ ᠦᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ @amazon ᠊ @USPIS᠎DEN ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ

《ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠫᠯᠠᠲᠹᠤᠷᠮ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠶᠤᠮ》 ᠭᠡᠵᠦ Buttar ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
《ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ
ᠫᠯᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠫᠯᠠᠲᠹᠤᠷᠮ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ
ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠵᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠥᠪ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ 》ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

Ring ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠰᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ
ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠠᠮᠠᠽᠣᠨ ᠳᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠫᠷᠣᠭᠷᠠᠮ ᠶᠤᠮ᠃
ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠨᠡ ᠠᠫᠫᠯᠢᠺᠧᠱᠨ ᠨᠢ Ring home security system ᠍ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ
ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠥᠷᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃

ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠠᠶᠢᠳᠠᠰ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠩ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠤᠮᠲᠠ ᠰᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂
ᠠᠮᠠᠽᠣᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠺᠠᠮᠧᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ᠂ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ
ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠫᠫ ᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠦᠳ ᠲᠦ ᠡᠷᠦᠰᠳᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ᠃

Amazon / Ring ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠃
ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠠᠨ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠄ 2019 ᠣᠨ ᠤ

ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠦ ᠪᠥᠭᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠽᠣᠨ ᠤ Ring / ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠦ ᠨᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
2018 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠠᠨ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠢ
《ᠰᠡᠵᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ》 ᠍ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠲᠡᠢ ᠺᠠᠮᠧᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠨᠡᠭᠦᠷ
ᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠴᠢ ᠪᠤᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠥᠩᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
ᠠᠮᠠᠽᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠫᠷᠣᠭᠷᠠᠮ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠴᠢ᠂ 2018 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ 28 ᠺᠣᠩᠷᠧᠰ
ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ACLU ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠠᠤ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠵᠢᠭᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠺᠣᠩᠷᠧᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠡᠴᠡ
ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ. Ring Ring ᠍ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ 《ᠡᠨᠡ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ》
ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃

《ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠡᠦ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
ᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠢᠯᠯᠢᠶᠠᠷᠳ᠋ ᠡᠬᠡ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
《ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠢᠭᠢᠷᠢᠭᠪᠴᠢ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠷᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠬᠦ.》