RMB ᠸᠠᠯᠦᠲ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠤᠯᠬᠤ

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠢᠷᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂
ᠪᠧᠨ᠋ᠴᠮᠠᠷᠺ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠨᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠦᠴᠢᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ
ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢ 1᠄ 6.5 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠶᠢᠷᠠᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ
ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠯᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ᠂ 1᠄ 6.75᠂ Western Union᠂
PayPal ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ
ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ RMB ᠬᠠᠩᠰᠢ 1᠄ 8 ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠴᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠰ
UnionPay ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠢ ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ
PayPal ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ. RMB ᠍ ᠳᠦ ᠥᠨᠳᠥᠷ
ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ᠂ 6.5 ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠢ
ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ᠂ 8 ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠢ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ᠂ 6.5 ᠶᠠᠮᠠᠷ
ᠴᠤ ᠡᠷᠢᠰᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ 6.5 ᠶᠤᠸᠠᠨ᠂ 15000 ᠶᠤᠸᠠᠨ 65000 ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠢ
ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠮᠥᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ
ᠪᠣᠯ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ᠂ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠵᠢᠯᠲᠡ᠂
ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ 《ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠴᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃