blᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ..᠃

ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠩᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ
ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ
ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠢᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ
ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠠᠩ ᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃