ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ

ᠲᠣᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠤ ᠪᠤᠢ? ᠲᠣᠷ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠫᠷᠣᠭᠷᠠᠮ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠦᠩ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ
ᠦ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠪ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠪ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ᠂
ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠵᠠᠨᠤᠯ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ
ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠨᠤᠯᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠩᠳᠠᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ
ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠲᠥᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ (Firefox ᠍ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ)
ᠪᠥᠭᠡᠳ https᠄//www.torproject.org/dist/torbrowser/8.0.6/torbrowser-install-win64-8.0.6᠎en-US ᠍ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ. Exe Windows OS ᠍
ᠦᠨ ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ ᠤ ᠪᠷᠠᠦ᠋ᠽᠧᠷ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠴᠠ
ᠶᠢ https᠄//www.torproject.org/dist/torbrowser/8.0.6/torbrowser-install-win64-8.0.6᠎en-US.exe
ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ. Asc ᠨᠢ gpg (pgp4win recommended) ᠍ ᠶᠢ
ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ ᠤ ᠬᠥᠲᠥᠴᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ
ᠶᠢᠨ ᠰᠧᠷᠸᠧᠷ ᠤᠨ ᠰᠧᠷᠸᠧᠷ ᠢ ᠪᠠᠮᠪᠠᠢ ᠬᠢᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠧᠨᠲ
ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠡᠭ
ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ js ᠍ ᠢ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ js ᠍ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ
ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠭᠤᠳᠠᠭ᠃
ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠤᠷᠬᠢᠬᠤ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠃