ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠯ

ᠪᠢᠳᠡ᠂ ᠠᠨᠠᠷᠬᠢᠰᠲ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ
ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠡᠷᠬᠡ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠭᠦᠪᠡᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂
ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠣᠣᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠢ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠂
ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠢᠢᠳᠴᠦ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ
ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ
ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ
ᠰᠢᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠥᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠂
ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠬᠡᠨ ᠴᠤ᠂
ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ᠂
ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠰᠠᠳᠭᠠᠬᠤ᠂
ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠨᠠᠷᠬᠢᠰᠲ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂
ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠡᠷᠰ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠲᠠᠪᠠᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠂
ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂
ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠲᠩᠷᠢ᠂
ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠳᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ᠂
ᠮᠥᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ᠂
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠢᠬᠦ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ
ᠦᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠬᠢᠨ ᠢ
ᠨᠢ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠤᠨᠠᠭᠠᠵᠤ᠂
ᠴᠢᠨᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃