ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡ ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠠᠺᠲ᠋ᠢᠸ ᠪᠤᠰᠤ ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠸᠧᠪᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠠᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠭᠥᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ
ᠷᠤ ᠬᠥᠲᠥᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠨ ᠢ ip ᠷᠤ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠺᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠲ ᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠴᠢ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ip ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ