ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠡᠲ ᠡᠴᠡ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

Google ᠍ ᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠦᠩ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠠᠮᠠᠽᠣᠨ ᠤ 《Home Security》 ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠷᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ

ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠯ

ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ

Ehlo ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ

RMB ᠸᠠᠯᠦᠲ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠤᠯᠬᠤ

blᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ..᠃